GIỚI THIỆU

Phần mềm Quản lý Tài sản và Vật tư thiết bị được xây dựng nhằm các mục đích:
 • Quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản (máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ) phục vụ cho quá trình hoạt động và thực hiện các dự án của các doanh nghiệp theo quy trình quản lý tài sản thống nhất trước.
 • Phần mềm cho phép quản lý mọi thông tin về tài sản từ khi mua về, quản lý quá trình hoạt động (theo dõi điều động, điều chuyển tài sản; lập và theo dõi thực hiện kế hoạch hoạt động, sửa chữa bảo dưỡng cũng như kiểm định, bảo hiểm cho tài sản…) cho đến khi thanh lý tài sản
 • Quản lý vật tư, thiết bị theo một qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng, xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho.
 • Cân đối được lượng vật tư thiết bị tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm giúp người quản lý đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và cung ứng vật tư.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

· Quản lý danh mục dùng chung

·
Quản lý thông tin, lý lịch tài sản
 • Lập bảng cân đối thừa thiếu của tài sản
 • Quản lý tài sản
· Quản lý điều chuyển tài sản
 • Cho phép người dùng thực hiện điều chuyển tài sản từ đơn vị này đến đơn vị khác; theo dõi quá trình điều chuyển tài sản
· Quản lý hoạt động tài sản
 • Cho phép người dùng cập nhật các thông tin về hoạt động của tài sản, lưu quá trình hoạt động trong vòng đời của tài sản
· Quản lý sửa chữa tài sản
 • Lập kế hoạch sửa chữa tài sản
 • Quản lý thông tin sửa chữa tài sản
· Quản lý bảo dưỡng tài sản
 • Lập kế hoạch bảo dưỡng tài sản
 • Quản lý thông tin bảo dưỡng tài sản
· Quản lý kiểm định tài sản
 • Cho phép người dùng thiết lập lại thông tin kiểm định tài sản trong quá trình quản lý hoạt động của tài sản và đưa ra kế hoạch kiểm định tài sản trong năm .
· Quản lý bảo hiểm cho tài sản
 • Cho phép người dùng thiết lập lại thông tin bảo hiểm tài sản trong quá trình quản lý hoạt động của tài và đưa ra kế hoạch mua bảo hiểm tài sản trong năm.
· Quản lý chi phí cho tài sản
 • Cho phép người dùng cập nhận các chi phí hoạt động của tài sản trong tháng, quí, năm, và tạo ra một bảng báo cáo chi phí hoạt động của tài sản theo tháng, quí hoặc năm..
· Quản lý thanh lý tài sản.
 • Lập kế hoạch thanh lý tài sản
 • Quản lý thông tin thanh lý tài sản
· Quản lý vật tư thiết bị
 • Lập bảng cân đối thừa thiếu vật tư thiết bị
 • Quản lý phiếu nhập kho
 • Quản lý phiếu xuất kho
 • Quản lý thẻ kho
 • Kiểm tra vật tư phụ tùng cấp cho tài sản
 • Lập các báo cáo quản lý
· Lập các báo cáo nghiệp vụ
 • Báo cáo tổng hợp Xe máy thiết bị
 • Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ theo đơn vị sử dụng.
 • Báo cáo chi tiết kiểm kê TSCĐ toàn Công ty
 • Sổ tổng hợp Xe máy, Thiết bị
 • Báo cáo sản lượng thực hiện của Xe máy, thiết bị
 • Báo cáo tổng hợp chi phí phục vụ hoạt động của Xe máy, Thiết bị
 • Báo cáo thanh lý tài sản.
 • Báo cáo tăng giảm tài sản trong kỳ
 • Báo cáo kế hoạch sửa chữa lớn Xe máy, Thiết bị
 • Báo cáo thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn Xe máy, Thiết bị
 • Báo cáo chi phí vật tư, phụ tùng cho công tác bảo dưỡng sửa chữa theo các dự án đầu tư.
 • Báo cáo chi phí vật tư, phụ tùng ứ đọng
 • Báo cáo chi tiết kiểm kê vật tư phụ tùng
 • Báo cáo tổng hợp vật tư phụ tùng tồn kho
 • Báo cáo tổng hợp vật tư phụ tùng nhập kho trong kỳ
 • Báo cáo tổng hợp vật tư phụ tùng xuất kho trong kỳ cho từng đối tượng
 • Báo cáo chi tiết chi phí phụ tùng phục vụ công tác Bảo dưỡng, sửa chữa Xe máy, Thiết bị
 • Báo cáo tổng hợp chi phí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa của Xe máy, Thiết bị toàn Công ty
 • Báo cáo tổng hợp vật tư, phụ tùng
 • Báo cáo tổng hợp chi phí phục vụ hoạt động của Xe máy, Thiết bị tại các công trình
 • Kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng Xe máy, Thiết bị theo tháng, quý, năm
 • Kế hoạch kiểm định Xe máy, Thiết bị theo tháng, quý, năm
 • Kế hoạch mua bảo hiểm Xe máy, Thiết bị theo tháng, quý, năm
 • Báo cáo tổng hợp nhu cầu sử dụng xe máy thiết bị thi công theo tháng, quý, năm
 • Báo cáo hoạt động tài sản.
* Tất cả các báo cáo trên đều có thể kết xuất được ra Microsoft Excel

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ

Công ty Cổ phần Phần mềm và Truyền thông HANEL
Địa chỉ: 27 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại/Fax: (84-4) 22106416 / 35729416
Email: info@hanelsoftcom.com
Website: www.hanelsoftcom.com
Xem giới thiệu chi tiết về sản phẩm tại website: www.quanlytaisan.info

Phần mềm Quản lý Tài sản và Vật tư thiết bị